divendres, 10 de juny del 2022

L'enfonsament del campanar de l'Esglèsia Nova del 1795

 Tal i com esmenta l'Anna Isabel Serra en el seu llibre; L'Esglèsia Parroquial de l'Assumpció d'Alcover ( 1594-1630), publicat el 2010 pel Centre d'Estudis Alcoverencs, la construcció de l'església va patir moltes deficiències constructives que va fer replantejar varies vegades el projecte inicial i fer-ne modificacions.

El 29 de gener del 1795, a causa d'aquestes deficiències, es va ensorrar el campanar i part de la teulada, i ocasionà la mort d'una nena.

En els òbits d'aquell any de l'AHAT, podem posar l'hora dels fets i el nom i cognom de la víctima: 


"Die vint y nou de Jené de mil set cents noranta sinch, á las quatre y mitge de la tarda caygué lo campaná, y part de la Iglesia trobant algunas personas dins de las que sols morí despres de haver rebut los sagraments de Penitencia y Extrema-Unció de edat de deu anys Rosa Mercader, filla llegitima, y natural de Joan Mercader sastre, y de Rosa Serra conjuges batejats en dita Iglesia, la que era la Parroquial de Alcover del Camp..."

divendres, 3 de juny del 2022

De l'aiguat de Sant Cristòfol del 1792

 L'11 de juliol de 1792 hi va haver un fort aiguat que va desbordar el riu Francolí i que va afectar de ple el nostre terme.

En el llibre d'Òbits del 1787-1794, consultable en línia de l'Arxiu Històric Arxidiocesà, hi podem trobar dues de les morts que varen succeir. Les descripcions que en fa de l'aconteixement són força clares.


" Dia onze de juliol de mil set cents noranta dos feu lo Ayguat mes fort que los nats avian vist ,y  per tan las avingudas dels Rius causaren tals estragos, que sen portaren no sols fruits de las Ortas dels costats dels Rius de aquesta Parroquia, sino tambe varios edificis y molins, ab lo que moriren varias personas entre las quals lo Riu Francoli sen portá y morí Batista Pereta Jove Cirurgiá ,fill llegitim y natural de Francisco Pereta Cirurgiá de la present Vila, y de Maria Soquer conjuges, aquell natural de Valls vivint, y en esta domiciliat y aquesta de Alcover difunta; y al dia dotze se li feren los funerals com si lo cos fos estat present ab la clase de enterro General...."

El cos del jove Batista Pereta sembla ser que no es va trobar mai. Per contra, Domingo Bas, va aparèixer riu avall:

"...per la extraordinaria avinguda del Riu Francolí senportaren las Ayguas lo Molí Paperer de devant la Plana, en lo que entre altres Personas morí de edat de trenta set anys poch mes, ó menos Domingo Bas paperer casat ab Mariangela Climent, fill llegitim y natural de Joseph Bas Pages, y de Anna Maria Permañé conjuges naturals de Aygualada. Y haventse tingut noticia que son cadaver havia eixit en lo lloch de Puigdelfí ha volgut sa Muller se li fessen los Funerals vuy die tres de Agost sobre dit any, y se li ha fet enterro de tres,..."

Per l'escrit sembla que hi morissin més gent però en el registre d'òbits sols hi apareixen aquests dos. 

Per mi ha estat una troballa molt interessant i sorprenent!